ปั๊มซับเมอร์สคุณภาพสูงจาก USA มอเตอร์แฟรงคลิน ปั๊มน้ำบาดาลเชเฟอร์ ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล
submersible motor is an electric motor which can operate while being submerged in water. This sealed motor is typically found in use on pumps. Both sump pumps and water wells use a submersible motor to power the pumping mechanism used in the system. Due to the submersion in water, it is critical that all electrical connections be made water-tight to prevent damage to the motor as well as to anyone working on the unit.

Filter by:

Clear All
Manufacturers
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers